HAKKIMIZDA

Yüzlerce öğrenciye her yıl burs vermeye hazırız.

Kayseri Şeker Fabrikas Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak her yıl yüzlerce öğrenciye burs vermenin gururunu yaşıyoruz.Burs verilen bu öğrenciler yüksek oranla lisans öğrenimi görmekte.Tıp,mühendislik,hukuk,öğretmenlik,mimarlık,fizyoterapi,diş hekimliği,hemşirelik,tarih,fizik,kimya,felsefe,

sağlık yönetimi,sosyoloji,toprak bilimi,sivil havacılı,tarım ekonomisi,maliye,veterinerlik,bitki koruma,sanat tarihi,ilahiyat,sinema,siyaset bilimi ve komu yönetimi gibi ülkenin kalkınmasında birçok görev üstlenen bu çalışma dallarının hepsinde okuyan ve bizim derneğimizden burs alan öğrencilerimiz var.

Amacımız ne?

Vakfın amacı her düzeyde eğitim öğretim ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler yaparak, genç nesillerin; Cumhuriyet, demokrasi ve temel insan hakları başta olmak üzere, çağdaş medeniyetin ortak ve evrensel değerlerini, bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş; bilgi, kültürlü ve çağdaş teknolojiye hakim; bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunları ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen; özgüvene, yüksek iş ahlakına ve iş disiplinine sahip üretici girişimci ve insiyatif sahibi; uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır; insan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu ve dolayısıyla ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı bireyler olarak yetiştirmesine ayrıca yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak her yaş ve her seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine daha sağlıklı üretici hale gelmesine çalışmak hizmet etmek katkıda bulunmak ve bunun için her seviye derece ve nitelikte, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve meslek yüksek okulu, üniversite lisansüstü eğitim kurumları, kültür ve spor tesisleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve sağlık kuruluşları kurmak.

Hedefimiz ne?

Gerçek ve tüzel kişiliklerin kurduğu her derece ve nitelikteki eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşuna iştirak edebilir veya bunlarla müştereken yenilerini açabilir. Öğrencilere yönelik yurtlar ve sosyal tesisler kurar işletir veya işletebilir. Bilim, teknoloji kültür alanlarında eğitim ve araştırma, inceleme yapar veya yaptırır ve bunun için gerekli müesseseleri kurar spor, sergi, tiyatro ve kültür merkezleri açar, işletir ve işlettirebilir. Ulusal veya uluslararası düzeyde, konferans panel, panel, açıkoturum, forum, seminer, sempozyum, brifing ve benzeri toplantılar düzenler. Yaz kampları, şenlikler, yarışmalar, geziler organize eder, sergiler açar veya bunları yapanlara destek verir. Bilim teknoloji, kültür ve spor alanında çalışmalar yapar, kişi ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü desteği verir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ile bağlı kuruluş ve işletmelerinde çalışan personel ile emeklilerin öğrenim gören çocukları ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ortaklarının be çiftçilerinin öğrenim gören çocuklarına öncelik verilmek üzere ihtiyaç sahibi yetenekli ve başarılı öğrencilere burs, kredi ve özendirme ödülleri verir ve açacağı eğitim kurumlarındaki kapasitenin mütevelli heyet tarafından belirlenecek bir oranın bu tür öğrencilere tahsis eder. Türkiye´nin ve Türk kültürünün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için gayret gösterir. Amaçları doğrultusunda ve yasaların izin verdiği ölçüde, radyo ve televizyon kurmak hariç her türlü basılı görüntülü sesli ve benzeri yayınları yapar. Ayrıca amacını gerçekleştirmeye matuf her türlü faaliyeti yapar.